Visste du at?

Noen steder kan du aldri parkere. Stanser du på disse kan du skape utrygge og farlige situasjoner for andre.

Et stanseforbud gjelder enten etter oppsatt skilt eller av trafikkreglene. Merk at det med begrepet «stans» i denne sammenheng innebærer alle typer stans, ikke bare «parkering».

Stanseforbudene som gis i trafikkreglene skiltes ikke. Det er en forutsetning for å få førerkort at man har satt seg inn i, og kan disse reglene.

Det er etter trafikkreglene blant annet forbudt å stanse:

  • helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei
  • i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset
  • i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt
  • på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder
  • i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted
  • på motorvei og motortrafikkvei eller på inn- eller utkjøringsvei til motorvei og motortrafikkvei
  • nærmere planovergang enn 5 meter
  • på veiutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn

Les mer om dette her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/parkering/forbud-mot-a-stanse/