Informasjon om parkeringstillatelsen

Vilkår for parkeringstillatelse:
– Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres (legeerklæring)

– Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen aktivitet som legebesøk, behandling el.l.

Søker må oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må søker få fram opplysninger som tilsier at han/hun har særlig behov for parkeringslettelser. Det er ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen, det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

 

Bruk av parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

• Kan benyttes på P-plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt, og alle andre offentlige P-plasser.

• Kan benyttes på offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering.

• Kan gi rett til fri passering i bompengeringer hvis varigheten er 2 år eller lenger.

• Gjelder ved parkering i EØS-området i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

• Kortet må alltid ligge godt synlig i frontruten, så gyldighetsdato og kortnummer kan ses utenfra.

• Tillatelsen er kun gyldig for den person kortet er registrert på.

• Gir ikke mulighet til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt.

• Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved misbruk eller endrede forhold som gjør at kravene i  forskriften ikke er tilfredsstilt.