Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Dersom du har fått avslag på din søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du klage på dette vedtaket.

Retten til å klage er gitt i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede §3, og klagen må være skriftlig. Det er ikke noe klageskjema, så klagen skrives som vanlig brev. Det er viktig å få frem alle opplysninger som er vesentlige for saken. Eventuelle helseopplysninger som følger klagen må dokumenteres av lege.

Klagen sendes til Sandnes Parkering, som forbereder saken og oversender den til Kommunens Klagenemnd. Den som klager vil få tilsendt kopi av sakens dokumenter når de oversendes til klagenemnda for videre behandling. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. Klager vil bli informert om utfallet av Klagenemnda.