Informasjon om parkeringstillatelsen

Sandnes Parkering kan i henhold til vedtak i Teknisk Utvalg i 2002 utstede parkeringskort til beboere i Sandnes sentrum som:

–          ikke har tilstrekkelig egenparkering, eller uten uforholdsmessig stor kostnad kan etablere p-plass på egen grunn.

–          Er godkjent oppført/ombygget før bygningsloven av 1965 trådte i kraft, og ikke siden er ombygget/påbygget.

 

Det gis maksimalt ett parkeringskort pr. leilighet. Kort skal normalt ustedes og betales for ett år om gangen (dato-dato). Ved oppsigelse innenfor terminen refunderes avgift for gjenstående hele måneder.

Det tillates beboerparkering i gater og strekninger som er skiltet med skilt nr. 552 med underskilt ”Unntak for beboere med gyldig beboerkort”, eller der billettautomat/parkometer er merket med ”Unntak for beboere med gyldig beboerkort”. Det vil fremgå av skiltingen på stedet hvilke deler av gatene som er regulert til beboerparkering.

Beboerkortet koster for tiden kr 1500,- pr. år, og utstedes for ett år om gangen. Dersom kortet sies opp før utløp, refunderes innbetalt avgift for gjenstående hele måneder. Beboerkortet skal plasseres godt synlig for kontroll. Hvis kortet er uteglemt, eller plassert slik at det ikke kan kontrolleres, anses kortet som ugyldig og tilleggsavgift/gebyr kan ilegges.

Misbruk, feil oppgitte opplysninger eller forfalskning av beboerkortet kan føre til inndragning av kortet, evt. politianmeldelse. Det kan også gis sperrefrist for å tildele nytt kort. Kortinnehaver skal melde fra til Sandnes Parkering KF om endringer i opplysningene som er gitt på søknadsskjemaet.

Beboerkortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er tildelt. Ved bytte av kjøretøy utsteder Sandnes Parkering KF nytt beboerkort. Fornyelse av beboerkortet er vederlagsfritt. Det er innehaver av kortet som til enhver tid er ansvarlig for kortets gyldighet. Når beboerkortets innehaver flytter er ikke kortet gyldig lenger. Kortet skal leveres til Sandnes parkering innen 7 dager. Sandnes Parkering KF forbeholder seg retten til når tid som helst å kunne kontrollere at de opplysningene som er gitt er riktige. Mistet kort må meldes til Sandnes Parkering snarest mulig.

Søknaden vil bli behandlet av saksbehandler i Sandnes Parkering. Om søknaden blir godkjent må søker møte hos Sandnes Parkering for underskrift på avtalen, og henting av beboerkortet.

Ordningen er nå opphørt, og det gis ikke nye beboerkort.

Ordningen er nå opphørt iht. Bystyrets vedtak.